Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Hà Thị Thu My

MSSV:           71801644

Ngành:           Nhà hàng khách sạn

Đạt:                học lực Giỏi – rèn luyện Tốt

Năm học:       2018 – 2019