Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Hà Thị Trinh

MSSV:            71800861

Ngành:           Marketing

Đạt:                 học lực Giỏi – rèn luyện Tốt

Năm học:       2018 – 2019