Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Lê Phan Minh Ánh

MSSV:            71800489

Ngành:           Nhà hàng khách sạn

Đạt:                 học lực Giỏi – rèn luyện Tốt

Năm học:       2018 – 2019