Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Lê Vũ Hồng Sơn

MSSV:           71800469

Ngành:           Marketing

Đạt:                học lực Giỏi – rèn luyện Xuất sắc

Năm học:       2018 – 2019