Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Ngô Thị Yến Nhi

MSSV:            01801332

Ngành:           Ngôn ngữ anh

Đạt:                 học lực Giỏi – rèn luyện Tốt

Năm học:       2018 – 2019