Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Ngô Tiến Sĩ

MSSV:            71801657

Ngành:           Nhà hàng khách sạn

Đạt:                 học lực Giỏi – rèn luyện Xuất sắc

Năm học:       2018 – 2019