Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Nguyễn Ngọc Kim Quyên

MSSV:            71801594

Ngành:           Marketing

Đạt:                 học lực Giỏi – rèn luyện Xuất sắc

Năm học:       2018 – 2019