Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Trần Thị Hậu

MSSV:            71801562

Ngành:           Marketing

Đạt:                 học lực Giỏi – rèn luyện Tốt

Năm học:       2018 – 2019