Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 (Tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa như sau:

 1. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

STT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu chương trình định hướng ứng dụng

(Chính quy/Vừa làm vừa học)

Chỉ tiêu chương trình định hướng nghiên cứu

(Chính quy)

Tổng chỉ tiêu

1.

Quản trị kinh doanh

8340101

25

25

50

2.

Toán ứng dụng

8460112

0

30

30

3.

Kỹ thuật xây dựng

8580201

15

15

30

4.

Khoa học máy tính

8480101

20

20

40

Ghi chú: Hình thức đào tạo vừa làm vừa học chỉ áp dụng đối với tuyển sinh chương trình định hướng ứng dụng của ngành Kỹ thuật xây dựng và Khoa học máy tính.

 1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển kết hợp thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào
 2. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN: Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

          3.1 Yêu cầu về văn bằng

          a. Đối với chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu: Người dự tuyển phải thỏa một trong hai điều kiện sau:

 • Đã tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành dự tuyển; đối với ngành không phù hợp với ngành dự tuyển thì phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển;
 • Đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành dự tuyển và có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày hoàn tất nộp hồ sơ dự tuyển; đối với người dự tuyển tốt nghiệp ngành không phải ngành phù hợp với ngành dự tuyển thì phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.

          b. Đối với chương trình đào tạo định hướng ứng dụng: Người dự tuyển đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành dự tuyển; đối với người dự tuyển tốt nghiệp ngành không phải ngành phù hợp với ngành dự tuyển thì phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.

        Danh mục ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ được trình bày trong mục 5.

          3.2. Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ

          a. Đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt, ngoại ngữ là một trong sáu ngôn ngữ nước ngoài sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật.

          b. Người dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt phải có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

          c. Người dự tuyển đạt yêu cầu ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chí quy định tại điểm b của mục này khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ như sau:

 • Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình đào tạo có ngôn ngữ giảng dạy được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài là ngoại ngữ được quy định tại điểm a của mục này;
 • Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (người dự tuyển phải có chứng chỉ quy định tại Phụ lục 1);
 • Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

          d. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ tiếng Việt hoặc có bằng tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai quy định tại điểm c của mục này;

          e. Đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh, người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, cụ thể khi có một trong những văn bằng, chứng chỉ sau đây:

 • Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình đào tạo có ngôn ngữ giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Anh;
 • Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

          f. Người dự tuyển không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại điểm c mục này phải đạt yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu vào do Trường tổ chức đánh giá theo Đề án đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào dành cho thí sinh dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Việc tổ chức thi tại địa điểm Tân Phong (TP. Hồ Chí Minh) hay Phân hiệu của Trường tại tỉnh Khánh Hòa sẽ được thông báo cụ thể dựa trên số lượng thí sinh đăng ký dự thi.

          3.3. Yêu cầu về thâm niên công tác

          Người dự tuyển tốt nghiệp đại học ngành không phải ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan được quy định trong Phụ lục 2.

          3.4. Đối tượng và chính sách ưu tiên

          a. Đối tượng ưu tiên

 • Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1 được quy định theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành;
 • Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh”;
 • Con liệt sĩ;
 • Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
 • Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

          b. Chính sách ưu tiên: Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 10 (mười) điểm (thang điểm 100) cho điểm xét tuyển;

 1. QUY TRÌNH XÉT TUYỂN
  • Tiếp nhận và đánh giá hồ sơ dự tuyển theo tiêu chí xét tuyển của Trường.
  • Hội đồng tuyển sinh xác định phương án trúng tuyển. Thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển nếu đạt tối thiểu 50% thang điểm đối với điểm xét tuyển (tối thiểu 50 điểm).
  • Trường công bố kết quả xét tuyển, thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Trường.
  • Tiêu chí xét tuyển: chi tiết tại https://grad.tdtu.edu.vn/tuyen-sinh/cac-tieu-chi-danh-gia-ho-so-va-bai-luan-nghien-cuu-du-tuyen-trinh-do-thac-si
 2. DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP VỚI NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ: Xem tại Phụ lục 2.
 3. ĐĂNG KÝ HỒ SƠ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ

          (1)  01 Đơn dự tuyển (theo mẫu của Trường);

          (2)  01 Lý lịch khoa học (theo mẫu của Trường);

          (3)  01 Bản sao văn bằng đại học (hoặc trình độ tương đương);

          (4)  01 Bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương);

          (5)  01 Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

          (6)  01 Giấy xác nhận chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ nước ngoài để đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữ theo mục 3.2 (nếu có);                                         

          (7)  03 Bản bài luận dự định nghiên cứu trình độ thạc sĩ (theo mẫu của Trường);

          (8)  01 Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện hoặc trung tâm y tế còn thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

          (9)  01 Giấy xác nhận thâm niên công tác theo yêu cầu của ngành đăng ký dự tuyển;

          (10)  01 Bản sao các công trình khoa học đã công bố (đối với người dự tuyển chương trình định hướng nghiên cứu);

          (11)  01 Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có);

          (12)  01 Bản sao có chứng thực chứng nhận các thành tích về chuyên môn hoặc nghiên cứu khoa học (nếu có);

          (13)  01 Bản sao công chứng Giấy công nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (nếu văn bằng tốt nghiệp được cấp bởi cơ sở giáo dục đại học nước ngoài);

          (14)  Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên được xác nhận của cấp có thẩm quyền (nếu có).

          Ghi chú: Thí sinh cần mang theo bản gốc các văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu. Nhà trường không hoàn trả hồ sơ và chi phí sau khi nộp.

 • Nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/04/2023.
 • Chi phí xét tuyển: 450.000 đồng.
 1. KẾ HOẠCH XÉT HỒ SƠ VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TUYỂN SINH (DỰ KIẾN)
  • Thời gian xét hồ sơ: 21/04/2023.
  • Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 11/05/2023.
  • Thời gian nhập học: 26/05/2023–27/05/2023.
 2. TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ THI MÔN TIẾNG ANH
  • Dành cho thí sinh đăng ký tham gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào.
  • Hạn chót đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết 17h00 ngày 05/03/2023.
  • Lịch học dự kiến: Ngày thứ 7 và Chủ nhật.
  • Hình thức học: Trực tiếp kết hợp trực tuyến
  • Địa điểm: Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa, Số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
  • Thời gian dự kiến tổ chức thi: 25/03/2023
  • Sĩ số tối thiểu để tổ chức ôn tập và thi: 10 thí sinh.
  • Chi phí: 2.200.000 đồng/thí sinh (bao gồm học phí ôn tập và lệ phí thi). Khi số lượng thí sinh đăng ký đủ sĩ số để tổ chức ôn tập và thi, Nhà trường không hoàn trả chi phí sau khi nộp.
  • Xem thêm tại đây.
 3. TỔ CHỨC LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC
  • Dành cho thí sinh thuộc đối tượng phải hoàn thành bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.
  • Hạn chót đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/03/2023.
  • Lịch học dự kiến: Các buổi tối trong tuần, ngày thứ 7 và Chủ nhật.
  • Hình thức học: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
  • Địa điểm học: Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa, Số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
  • Hồ sơ đăng ký, học phí: Chi tiết xem tại https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/tuyen-hoc-bo-sung-kien-thuc
 4. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
 • Thời gian, hình thức đào tạo và ngôn ngữ đào tạo

          a. Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa của hình thức đào tạo chính quy tại Trường là hai năm (24 tháng). Thời gian đào tạo chuẩn dự kiến: từ tháng 06/2023 đến tháng 06/2025. Lịch học dự kiến: các buổi tối trong tuần (tối đa không quá 3 tiết/buổi) và ngày thứ 7;

          b. Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa của hình thức đào tạo vừa làm vừa học tại Trường là hai năm rưỡi (30 tháng). Thời gian đào tạo chuẩn dự kiến: từ tháng 06/2023 đến tháng 12/2025. Lịch học dự kiến: các buổi tối trong tuần (tối đa không quá 4 tiết/buổi), ngày thứ 7 và Chủ Nhật;

          c. Hình thức đào tạo chính quy tại Trường áp dụng cho chương trình định hướng nghiên cứu và chương trình định hướng ứng dụng. Hình thức đào tạo vừa làm vừa học áp dụng cho chương trình định hướng ứng dụng;

          d. Ngôn ngữ dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

 • Địa điểm đào tạo

          a. Các học phần chung gồm Triết học và Phương pháp nghiên cứu khoa học

          Học viên học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng ở TP. Hồ Chí Minh:

          - Số 19, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;

          - Số 98, Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

          b. Các học phần chuyên ngành

          Học viên học tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa

          - Số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

 1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ

          Phòng Sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Phòng B002, Nhà B)

          Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

          Lịch tiếp học viên từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 7h30–11h30, chiều 13h00–17h00.

          Điện thoại: (028) 3775 5059. Hotline: 0944 314 466.

          Email: tssdh@tdtu.edu.vn. Website: http://grad.tdtu.edu.vn

          Phòng Quản lý đào tạo và người học, Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa (Phòng A001)

          Số 22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

          Lịch tiếp học viên từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng từ 7h30–11h30, chiều 13h00–17h00

          Điện thoại: (0258) 3837 485

          Email: khanhhoa@tdtu.edu.vn. Website: http://khanhhoa.tdtu.edu.vn

Chi tiết xem tại đây:

Thông báo tuyển sinhPhụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4