Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

Ban lãnh đạo Phân hiệu

ThS. Nguyễn Văn Hưng

Quyền Giám đốc Phân hiệu

Email: nguyenvanhung@tdtu.edu.vn

TS. Nguyễn Hồng Tín

Trợ lý giám đốc

Email: nguyenhongtin@tdtu.edu.vn

Lãnh đạo khối Phòng ban

ThS. Lê Công An

Phụ trách phòng Hành chính - Quản trị

Email: lecongan@tdtu.edu.vn

ThS. Cao Thị Thanh Hiền

Phụ trách phòng Quản lý đào tạo và người học

Email: caothithanhhien@tdtu.edu.vn

Trưởng bộ môn

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Lê Thị Mỹ Hạnh Tiến sĩ Trưởng bộ môn Kế toán lethimyhanh@tdtu.edu.vn
Phùng Minh Tuấn Tiến sĩ Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh phungminhtuan@tdtu.edu.vn
Nguyễn Quốc Lộc Thạc sĩ Phó Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh nguyenquocloc@tdtu.edu.vn
Trần Thanh Phước Tiến sĩ Trưởng bộ môn Kỹ thuật phần mềm tranthanhphuoc@tdtu.edu.vn
Lê Thị Thúy Huỳnh Thạc sĩ Trưởng bộ môn Luật lethithuyhuynh@tdtu.edu.vn
Hồ Phương Thảo Thạc sĩ Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Anh hophuongthao@tdtu.edu.vn
Nguyễn Hiếu Tín Thạc sĩ Trưởng bộ môn Du lịch nguyenhieutin@tdtu.edu.vn
Phạm Thị Thanh Huyền Tiến sĩ Trưởng bộ môn Lý luận chính trị phamthithanhhuyen@tdtu.edu.vn
Lê Tấn Phát Tiến sĩ Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất letanphat@tdtu.edu.vn

Khối Giảng viên

1. Khoa Công nghệ thông tin

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Phạm Văn Huy Tiến sĩ Viên chức giảng dạy phamvanhuy@tdtu.edu.vn
Bùi Quy Anh Tiến sĩ Viên chức giảng dạy buiquyanh@tdtu.edu.vn
Trần Trung Tín Thạc sĩ Viên chức giảng dạy trantrungtin@tdtu.edu.vn
Trần Thanh Phước Tiến sĩ Viên chức giảng dạy tranthanhphuoc@tdtu.edu.vn
Lê Thị Thanh Vân Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lethithanhvan@tdtu.edu.vn
Lê Hoàng Long Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lehoanglong@tdtu.edu.vn

2. Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Nguyễn Công Hưng Tiến sĩ Viên chức giảng dạy nguyenconghung@tdtu.edu.vn
Phạm Thị Thanh Huyền Tiến sĩ Viên chức giảng dạy phamthithanhhuyen@tdtu.edu.vn
Nguyễn Minh Huân Tiến sĩ Viên chức giảng dạy nguyenminhhuan@tdtu.edu.vn
Lê Quang Đức Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lequangduc@tdtu.edu.vn
Nguyễn Hiếu Tín Thạc sĩ Viên chức giảng dạy nguyenhieutin@tdtu.edu.vn
Phạm Thái Sơn Thạc sĩ Viên chức giảng dạy phamthaison@tdtu.edu.vn
Tạ Xuân Hoài Thạc sĩ Viên chức giảng dạy taxuanhoai@tdtu.edu.vn

3. Khoa Ngoại ngữ

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Hồ Phương Thảo Thạc sĩ Viên chức giảng dạy hophuongthao@tdtu.edu.vn
Nguyễn Hòa Bình Tiến sĩ Viên chức giảng dạy nguyenhoabinh@tdtu.edu.vn
Đinh Trường Sinh Tiến sĩ Viên chức giảng dạy dinhtruongsinh@tdtu.edu.vn
Lê Thị Bảo Ngân Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lethibaongan@tdtu.edu.vn
Lê Thị Phương Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lethiphuong@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thanh Phương Thạc sĩ Viên chức giảng dạy nguyenthanhphuong@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thị Tuyết Tâm Thạc sĩ Viên chức giảng dạy nguyenthituyettam@tdtu.edu.vn
Phan Quốc Bảo Thạc sĩ Viên chức giảng dạy phanquocbao@tdtu.edu.vn
Tạ Thị Hồng Diễm Thạc sĩ Viên chức giảng dạy tathihongdiem@tdtu.edu.vn
Trần Khánh Nhi Thạc sĩ Viên chức giảng dạy trankhanhnhi@tdtu.edu.vn
Trần Như Quỳnh Trâm Thạc sĩ Viên chức giảng dạy trannhuquynhtram@tdtu.edu.vn
Trịnh Hoàng Đồng Thạc sĩ Viên chức giảng dạy trinhhoangdong@tdtu.edu.vn
Lê Ngọc Quỳnh Như Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lengocquynhnhu@tdtu.edu.vn
Trần Cao Thảo Nguyên Thạc sĩ Viên chức giảng dạy trancaothaonguyen@tdtu.edu.vn
Đoàn Thị Thuỷ Thạc sĩ Viên chức giảng dạy doanthithuy@tdtu.edu.vn

4. Khoa Quản trị kinh doanh

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Phạm Tiến Thành Tiến sĩ Viên chức giảng dạy phamtienthanh@tdtu.edu.vn
Phùng Minh Tuấn Tiến sĩ Viên chức giảng dạy phungminhtuan@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thanh Nhân Thạc sĩ Viên chức giảng dạy nguyenthanhnhan@tdtu.edu.vn
Phạm Ngọc Bảo Duy Thạc sĩ Viên chức giảng dạy phamngocbaoduy@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Thạc sĩ Viên chức giảng dạy nguyenthihong@tdtu.edu.vn

5. Khoa Luật

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Nguyễn Ngọc Sơn Tiến sĩ Viên chức giảng dạy nguyenngocson@tdtu.edu.vn
Lê Thị Thúy Huỳnh Thạc sĩ Viên chức giảng dạy lethithuyhuynh@tdtu.edu.vn
Nguyễn Vân Anh Thạc sĩ Viên chức giảng dạy nguyenvananh1@tdtu.edu.vn

6. Khoa Kế toán

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Lê Thị Mỹ Hạnh Tiến sĩ Viên chức giảng dạy lethimyhanh@tdtu.edu.vn

7. Khoa Khoa học thể thao

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Lê Tấn Phát Tiến sĩ Viên chức giảng dạy letanphat@tdtu.edu.vn

Khối Hành chính

  Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Lương Mai Tùng Cử nhân Viên chức Hành chính luongmaitung@tdtu.edu.vn
Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Viên chức Hành chính vothikimthanh@tdtu.edu.vn
Nguyễn An Chi Cử nhân Viên chức Hành chính nguyenanchi@tdtu.edu.vn
Vũ Thị Ngọc Dịu Cử nhân Viên chức Hành chính vuthingocdiu@tdtu.edu.vn
Nguyễn Tiến Thanh Cử nhân Viên chức Hành chính nguyentienthanh@tdtu.edu.vn
Nguyễn Phương Anh Kỹ sư Viên chức Hành chính nguyenphuonganh@tdtu.edu.vn
Đặng Quốc Việt Thạc sĩ Viên chức Hành chính dangquocviet@tdtu.edu.vn
Ngô Thị Ngọc Vui Cử nhân Viên chức Hành chính ngothingocvui@tdtu.edu.vn
Phan Thanh Nga Cử nhân Viên chức Hành chính phanthanhnga@tdtu.edu.vn
Tăng Bảo Trung cấp Viên chức Kỹ thuật tangbao@tdtu.edu.vn

Bảo vệ - Tạp vụ - Cây xanh

  Họ và Tên Chức vụ Email
Đào Xuân Lập Bảo vệ daoxuanlap@tdtu.edu.vn
Nguyễn Tiến Hiệp Bảo vệ nguyentienhiep@tdtu.edu.vn
Đinh Hồ Bắc Bảo vệ dinhhobac@tdtu.edu.vn
Từ Sỹ Lương Bảo vệ tusyluong@tdtu.edu.vn
Lê Quang Chung Bảo vệ lequangchung@tdtu.edu.vn
Nguyễn Hoàng Anh Bảo vệ nguyenhoanganh@tdtu.edu.vn
Nguyễn Hồ Duy Nghĩa Bảo vệ hoduynghia@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thị Bích Loan Tạp vụ nguyenthibichloan@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thị Hoài Tạp vụ nguyenthihoai@tdtu.edu.vn
Phạm Thị Thanh Tình Tạp vụ phamthithanhtinh@tdtu.edu.vn
Vũ Thị Huyền Tạp vụ vuthihuyen@tdtu.edu.vn
Đậu Thị Thủy Tạp vụ dauthithuy@tdtu.edu.vn
Trần Thị Hồng Lê Tạp vụ tranthihongle@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thị Trang Thảo Tạp vụ nguyenthitrangthao@tdtu.edu.vn
Lê Văn Tiến Cây xanh levantien@tdtu.edu.vn
Phạm Thanh Lịch Cây xanh phamthanhlich@tdtu.edu.vn