Nhảy đến nội dung
x

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành và phát triển:

Trường Đại học Tôn Đức Thắng Phân hiệu tại tỉnh Khánh Hòa (TDTU Khánh Hòa) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng, được thành lập ngày 15 tháng 7 năm 2008 do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra quyết định số 1077/QĐ-TLĐ, về việc thành lập Cơ sở Nha Trang trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ngày 13 tháng 5 năm 2011, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra quyết định số 603/QĐ-TLĐ nâng cấp Cơ sở Nha Trang thành trường Trung cấp chuyên nghiệp Nha Trang; Ngày 20 tháng 2 năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số:  500/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa; Ngày 31 tháng 5 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số:  1421/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa tổ chức hoạt động đào tạo.

Lãnh đạo qua các thời kỳ:

STT Họ và tên Học hàm,
Học vị
Chức vụ
1

​Thầy Nguyễn Văn Ngoan

Cử nhân

Quyền Giám đốc cơ sở Nha Trang, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (từ ngày 18/09/2008 đến ngày 10 tháng 04 năm 2009)

2

​Cô Trịnh Minh Huyền

Thạc sĩ

Giám đốc Cơ sở Nha Trang, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (từ ngày 10/04/2009)

Hiệu trưởng Trường trung cấp chuyên nghiệp Nha Trang (từ ngày 10/06/2011)

Trưởng Ban quản trị Cơ sở Nha Trang (từ ngày 26/09/2017 đến 30/04/2021)

3

​Thầy Nguyễn Việt Dân

Cử nhân

Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp chuyên nghiệp Nha Trang (15/07/2011)

4

​Thầy Bùi Ráng

Cử nhân

Trợ lý Hiệu trưởng Trường trung cấp chuyên nghiệp Nha Trang (01/10/2014)

4

 

​Thầy Nguyễn Văn Hưng

Thạc sĩ

Quyền Giám đốc Phân hiệu (01/05/2021 - 31/03/2024)


Ban lãnh đạo Phân hiệu hiện nay

  Học hàm,
Học vị
Chức vụ Email

Đồng Sĩ Thiên Châu

Tiến sĩ

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Giám đốc Phân hiệu Khánh Hòa

dongsithienchau@tdtu.edu.vn

Nguyễn Hồng Tín​

Tiến sĩ

Trợ lý Giám đốc Phân hiệu

nguyenhongtin@tdtu.edu.vn

 

Lãnh đạo khối Phòng ban

  Học hàm,
Học vị
Chức vụ Email

Lê Công An

Thạc sĩ

Phụ trách phòng Hành chính - Quản trị

lecongan@tdtu.edu.vn

Cao Thị Thanh Hiền

Thạc sĩ

Phụ trách phòng Quản lý đào tạo và người học

caothithanhhien@tdtu.edu.vn