Nhảy đến nội dung
x
 • Sinh viên Hoàng Ngọc Anh

  MSSV:           01800386

  Ngành:           Ngôn ngữ anh

  Đạt:                học lực Giỏi – rèn luyện Tốt

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Hà Thị Thu My

  MSSV:           71801644

  Ngành:           Nhà hàng khách sạn

  Đạt:                học lực Giỏi – rèn luyện Tốt

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Cao Minh Cát Tường

  MSSV:            71801614

  Ngành:           Marketing

  Đạt:                 học lực Giỏi – rèn luyện Tốt

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Ngô Thị Yến Nhi

  MSSV:            01801332

  Ngành:           Ngôn ngữ anh

  Đạt:                 học lực Giỏi – rèn luyện Tốt

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Trần Thị Hậu

  MSSV:            71801562

  Ngành:           Marketing

  Đạt:                 học lực Giỏi – rèn luyện Tốt

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Hà Thị Trinh

  MSSV:            71800861

  Ngành:           Marketing

  Đạt:                 học lực Giỏi – rèn luyện Tốt

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Lê Phan Minh Ánh

  MSSV:            71800489

  Ngành:           Nhà hàng khách sạn

  Đạt:                 học lực Giỏi – rèn luyện Tốt

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Ngô Tiến Sĩ

  MSSV:            71801657

  Ngành:           Nhà hàng khách sạn

  Đạt:                 học lực Giỏi – rèn luyện Xuất sắc

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Lê Vũ Hồng Sơn

  MSSV:           71800469

  Ngành:           Marketing

  Đạt:                học lực Giỏi – rèn luyện Xuất sắc

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Nguyễn Ngọc Kim Quyên

  MSSV:            71801594

  Ngành:           Marketing

  Đạt:                 học lực Giỏi – rèn luyện Xuất sắc

  Năm học:       2018 – 2019