Nhảy đến nội dung
x
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2023

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2023, như sau:

1. Khối giảng dạy:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1

Khoa Điện - Điện tử

07 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

Thông báo điểm trúng tuyển đại học và thủ tục nhập học đợt bổ sung năm 2023 dành cho Phân hiệu Khánh Hòa

THÔNG BÁO
Điểm trúng tuyển đại học và thủ tục nhập học đợt bổ sung năm 2023 tại Phân hiệu Khánh Hòa

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy đợt bổ sung năm 2023 tại Phân hiệu Khánh Hòa

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đại học chính quy đợt bổ sung năm 2023 tại Phân hiệu Khánh Hòa

Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (sau đây gọi là HĐTS) thông báo xét tuyển đại học chính quy đợt bổ sung năm 2023 tại Phân hiệu Khánh Hòa như sau:

1. Đối tượng xét tuyển

Thí sinh tốt nghiệp THPT có thể chọn 1 trong 3 phương thức xét tuyển:

Thông báo điểm trúng tuyển đại học và thủ tục nhập học đợt bổ sung năm 2023

THÔNG BÁO
Điểm trúng tuyển đại học và thủ tục nhập học đợt bổ sung năm 2023

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả điểm trúng tuyển đợt bổ sung năm 2023 các ngành trình độ đại học chính quy như sau:

Thông báo tuyển sinh đại học đợt bổ sung năm 2023

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đại học đợt bổ sung năm 2023

 Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (sau đây gọi là HĐTS) thông báo xét tuyển đại học đợt bổ sung năm 2023 như sau:

1. Đối tượng xét tuyển

Thí sinh tốt nghiệp THPT có thể chọn 1 trong 3 phương thức xét tuyển:

Thông báo điểm trúng tuyển đại học và thủ tục nhập học năm 2023

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển đại học và thủ tục nhập học năm 2023

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả điểm trúng tuyển năm 2023 các ngành trình độ đại học chính quy như sau:

Quy định mức thu học phí trình độ Đại học năm học 2023-2024 tại Phân hiệu Khánh hòa

1. Học phí chương trình tiêu chuẩn tại Phân hiệu Khánh Hòa

ĐVT: đồng/năm

Khối ngành

Tên ngành

Học phí trung bình

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học
theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT)) các ngành trình độ đại học theo Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Phương thức 2) như sau:

Thông báo hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên Hệ thống Bộ năm 2023

THÔNG BÁO

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Tôn Đức Thắng lên hệ thống của Bộ GD&ĐT năm 2023

          Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT) vào TDTU lên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2023 như sau:

1. Quy định về đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2023

Thông báo kết quả trúng tuyển có điều kiện của Phương thức 1-Đợt 1 và Phương thức 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển có điều kiện các ngành trình độ đại học chính quy 2023 Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (PT1) – Đợt 1; Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU (PT3)

Subscribe to Thông báo