Nhảy đến nội dung
x
Làm việc với các cơ quan, đơn vị tại tỉnh Khánh Hòa trong việc quảng bá tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học tại Phân hiệu Khánh Hòa
Theo đề án tuyển sinh năm 2024, Phân hiệu Khánh Hòa sẽ tổ chức tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học với 05 ngành đào tạo gồm: Ngôn ngữ Anh; Kế toán; Luật; Kỹ thuật phần mềm và Khoa học máy tính.
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Thông báo số 783/TB-TĐT ngày 19/03/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa (Phân hiệu Khánh Hòa). Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Phân hiệu Khánh Hòa như sau:

1. Điều chỉnh thời gian tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy đợt bổ sung năm 2023 tại Phân hiệu Khánh Hòa

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đại học chính quy đợt bổ sung năm 2023 tại Phân hiệu Khánh Hòa

Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (sau đây gọi là HĐTS) thông báo xét tuyển đại học chính quy đợt bổ sung năm 2023 tại Phân hiệu Khánh Hòa như sau:

1. Đối tượng xét tuyển

Thí sinh tốt nghiệp THPT có thể chọn 1 trong 3 phương thức xét tuyển:

Subscribe to TUYỂN SINH